Vodárny, čerpadla, zavlažování, solární systémy

Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

pro nákup v internetových obchodech společnosti TARGET PUMPS, s.r.o.

 1. Základní ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Předmět smlouvy
 4. Místo plnění
 5. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 6. Cena a platební podmínky
 7. Nákup na splátky
 8. Dodací podmínky
 9. Dopravní podmínky, poštovné
 10. Odstoupení od smlouvy
 11. Záruka, servis
 12. GDPR - Ochrana osobních údajů
 13. Závěrečná ustanovení

1. Základní ustanovení Nahoru

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „obchodní podmínky“) upravují právní vztahy při prodeji zboží a služeb, především čerpací a zahradní techniky, mezi obchodní společností TARGET PUMPS, s.r.o. (dále také jen „prodávající“) a jejími zákazníky a obchodními partnery (dále také jen „kupující“). Společně jsou prodávající a kupující v těchto obchodních podmínkách označováni také jako smluvní strany, či jednotlivě jako smluvní strana.

Tyto obchodní podmínky platí výhradně pro nákup a prodej zboží či služeb v internetových obchodech provozovaných obchodní společností TARGET PUMPS, s.r.o.

Právní vztahy smluvních stran při prodeji zboží a služeb v internetových obchodech obchodní společnosti TARGET PUMPS, s.r.o. se v otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami řídí platným právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb. V platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb. v platném znění); je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy obchodním zákoníkem (z.č. 513/1991 Sb. v platném znění).
Tyto obchodní podmínky jsou trvale veřejně přístupné na webových stránkách internetového obchodu www.targetpumps.cz , kde je umožněno jejich stahování a tisk.         

2. Vymezení pojmů Nahoru

Prodávající je společnost TARGET PUMPS, s.r.o. se sídlem Kunovice, Cihlářská 1153, PSČ 68604, IČ: 64608221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45411. Prodávající je podnikatelem, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na www.targetpumps.cz

Kupující je spotřebitel nebo podnikatel, přičemž:

 • spotřebitelem se rozumí:
  • fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;
 • podnikatelem se rozumí
  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu
  • stát, státní organizace a samosprávné územní jednotky

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva (popř. smlouva o dílo či jiná smlouva), pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Internetový obchod je interaktivní komunikační prostředí provozované společností TARGET PUMPS, s.r.o. V rámci veřejné komunikační sítě Internet, jež slouží jako prostředek obchodní nabídky zboží a služeb prodávajícího a prostředek komunikace na dálku za účelem uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem a za podmínek uvedených v ust. § 53 a násl. občanského zákoníku.

3. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách TARGET PUMPS, s.r.o., katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. TARGET PUMPS, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

4. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

6. Cena a platební podmínky Nahoru

Všechny ceny zboží nabízeného v internetovém obchodě jsou stanoveny jako smluvní a jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné v čase uskutečnění objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravy tiskových chyb v údajích o cenách a změny cen v nabídce internetového obchodu zejména s ohledem na změny měnových kurzů, vývoj inflace, změny dodavatelských podmínek výrobců a distributorů zboží, zvýšení přepravních nákladů, sazby daní, cel, poplatků a další okolnosti.

Kupující je povinen se před uskutečněním objednávky seznámit s celkovou cenou za zboží včetně DPH a všech poplatků (PHE apod.). Cena za zboží je uvedena v objednávce a ve zprávě prodávajícího potvrzující přijetí objednávky zboží.

V případě dodání speciálního zboží na objednávku, nebo zboží s dlouhou lhůtou dodání, potvrdí prodávající kupujícímu předem (telefonicky, faxem, e-mailem či jinou vhodnou formou) cenu zboží a termín jeho dodání; takto sdělenou cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu, avšak kupující není povinen učinit objednávku či zboží odebrat, pokud je konečná cena vyšší než cena dělená prodávajícím. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění cenové nabídky ze strany prodávajícího a jejího odsouhlasení kupujícím.

Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, je:

 • převzetí zboží kupujícím zásadně možné až po úplném zaplacení ceny za zboží včetně všech daní a poplatků
 • součástí ceny zboží také částka za přepravu zboží do místa dodání
 • nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím podmíněno až úplným zaplacením ceny za zboží.


Cenu za zboží může být zaplacena:

 • v hotovosti složením ceny do pokladny prodávajícího při osobním odběru zboží ve výdejním místě
 • v hotovosti nebo platební kartou přepravci při doručení zboží na dobírku
 • platební kartou uskutečněním platební transakce přes internetové rozhraní
 • bankovním převodem (pouze u kupujících se zvláštním oprávněním prodávajícího)


V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu a tento je povinen do 5-ti dnů od doručení takového vyúčtování zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení od prvního dne prodlení až do dne zaplacení včetně. Toto ujednání o smluvní pokutě nijak nevylučuje či neomezuje nárok prodávajícího na náhradu škody, která může být uplatňována nezávisle a samostatně.

Cenu zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu fakturou, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu (prodejní doklad). Faktura bude kupujícímu předána při předání zboží, není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

7. Nákup na splátky Nahoru

Připravujeme

8. Dodací podmínky Nahoru

Dodáním zboží je:

 • osobní odběr (převzetí) zboží kupujícím ve výdejním místě zvoleném kupujícím v objednávce
 • při zaslání zboží kupujícímu – spotřebiteli jeho předání kupujícímu přepravcem
 • při zasílání zboží kupujícímu – podnikateli jeho předání prvnímu přepravci k doručení na adresu určenou kupujícím v objednávce.

Seznam výdejních míst zboží a jejich provozní doba jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu www.targetpumps.cz

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej  vyexpedovat nebo předat dopravci ihned po objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

9. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

 

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Expresní balíková služba GP * 90 Kč

- dobírku je možné uhradit platební kartou u dopravce (neplatí pro PPL Sprint)

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg) Příplatek k ceně doručení
od do
10.001 20 10 Kč
20.001 30 20 Kč
TOP TRANS * 90 Kč
Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:
Hmotnost zboží (v kg) Příplatek k ceně doručení
od do
5.001 15 116 Kč
15.001 30 231 Kč
30.001 50 347 Kč
50.001 75 483 Kč
75.001 100 588 Kč
100.001 150 830 Kč
150.001 200 1 019 Kč
200.001 300 1 334 Kč
300.001 400 1 607 Kč
400.001 500 1 859 Kč
500.001 700 2 289 Kč
700.001 1000 2 835 Kč
1000.001 1500 3 591 Kč
1500.001 2000 4 232 Kč
2000.001 2500 4 788 Kč
2500.001 3000 5 260 Kč
Osobní vyzvednutí zboží 0 Kč

* Pro zásilky nad 3 000 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou 50 Kč
Platební kartou "on-line" (VISA, MasterCard) 0 Kč

- ONLINE platba přes webové rozhraní ihned po odeslání objednávky

Převodem z účtu 0 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí 0 Kč

Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Upozornění: Zásilky zasíláme pouze po České i Slovenské republice.

10. Odstoupení od smlouvy Nahoru

Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

Kupující - spotřebitel má právo v souladu s úst. § 53 odst. 7 občanské zákoníku i bez udání důvodu a bez jakékoli sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději 14. dne ode dne převzetí věci a zboží na své náklady doručit.

Oznámení o odstoupení by mělo obsahovat tyto náležitosti:

 • označení zboží
 • číslo objednávky nebo číslo nákupního dokladu (faktury)
 • důvod odstoupení od smlouvy (není podmínkou)
 • číslo bankovního účtu pro vrácení ceny zboží (není-li uvedeno, bude cena vrácena v hotovosti).
   

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen bezodkladně (nejlépe současně s písemným oznámením o odstoupení) vrátit zboží prodávajícímu, a to úplné, s kompletní dokumentací a dodaným příslušenstvím, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, a ve stavu, v jakém zboží převzal.

Zboží musí být vráceno doručením na adresu sídla prodávajícího nebo osobním předáním ve výdejním místě.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, poškozené, znečištěné či opotřebované, může prodávající vracenou cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s úst. § 458 odst. 1 občanského zákoníku). Prodávající má podle úst. § 53 odst. 10 občanského zákoníku rovněž právo snížit vracenou ceny o náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména o náklady na uvedení zboží do původního stavu, kompletaci zboží, čištění, zkoušení, balení, bankovní či poštovní poplatky apod.

Finanční prostředky za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu; při neuvedení čísla bankovního účtu bude příslušná finanční částka připravena k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který bude bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy spotřebiteli zaslán. Při vrácení finančních prostředků v hotovosti je prodávající oprávněn vyžadovat prokázání totožnosti spotřebitele platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím ohledně těchto dárků uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy dle úst. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá okamžikem odstoupení platnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky.

Odstoupení od smlouvy kupujícím – podnikatelem

V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (rozhodující je uvedení IČ v nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy podle úst. § 53 odst. 7 občanského zákoníku mu nevzniká. Odstoupení od smlouvy se v takém případě řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Prodávající však může na základě vlastního posouzení přistoupit na zrušení kupní smlouvy, jestliže kupující vrátí zboží do 14 (čtrnácti) dnů od jeho převzetí, zboží je kompletní, nebylo užíváno a je v původním obalu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu při zrušení smlouvy případně vzniklé náklady.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy nebo zrušit objednávku či její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech:

 • zboží nelze dodat s ohledem na vyšší moc
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • bez zavinění prodávajícího se výrazným způsobem změnila cena zboží (zejm. prudký růst daní, cel, poplatků, výrobních surovin a polotovarů, energií, přepravních nákladů apod.)

11. Záruka, servis Nahoru

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

12. GDPR - Ochrana osobních údajů Nahoru

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb (účetní) na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet a AntStudio) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Vaše práva. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů jak online (Eset, Kerio,GoogleDrive) tak v listinné podobě (uzamčená skříň).
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

13. Závěrečná ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve znění uvedeném na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, a to v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího, záznam o jejím přijetí a platné znění obchodních podmínek jsou prodávajícím archivovány za účelem evidence a jsou přístupné kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Kunovicích dne 24.5.2018

target pumps webdesign studio taox

Copyright (c) 2017
TARGETPUMPS
Všechna práva vyhrazena

target pumps www.varem.cz www.aquapress.it www.toro.com www.citypumps.it